Katalog informacija

Attachments

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire, Zona Sjever d.o.o. kao tijelo javne vlasti (trgovačko društvo u kojem jedinice lokalne i područne samouprave imaju većinsko vlasništvo) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03,i 77/11 i 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zone Sjever d.o.o. ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na jedan od slijedećih načina:

  • Na adresu Zona Sjever d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42202 Trnovec Bartolovečki
  • na broj fax-a: +385 42 492 027
  • elektroničkom poštom na mail: info@zona-sjever.hr
  • donijeti osobno u ured Zone Sjever d.o.o. od 08.00 do 14.00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac

Zona Sjever d.o.o. omogućava korisniku prava na informaciju pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem na svojim internetskim stranicama ili davanjem informacija na zahtjev korisnika.


I. OSNOVNI PODACI O KATALOGU:

Naziv tijela javne vlasti: Zona Sjever d.o.o.
Adresa sjedišta: Gospodarska 1, Trnovec
42202 Trnovec Bartolovečki
Odgovorna osoba: dr.sc. Alen Kišić
Datum prve objave kataloga: 3. 2. 2012.
Datum zadnje promjene: 22. 1. 2024.
Katalog je dostupan na
internet adresi:
www.zona-sjever.hr
Klasifikacija podataka: A-javno dostupna informacije putem internet stranice
B-javno dostupna informacija na zahtjev putem Obrasca
C-nedostupna informacija po Zakonu o zaštiti osobnih podataka

II. PODACI O DRUŠTVU ZONA SJEVER d.o.o.

Sve vezane i klasificirane podatke možete pronaći u tabeli DOKUMENTI.

Tijela društva:

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA «ZONA SJEVER» d.o.o.

predsjednik:
ANĐELKO STRIČAK, župan Varaždinske županije
tel: 404-800

članovi:
NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina
tel: 402-502, fax: 210-742
VERICA VITKOVIĆ, načelnica Općine Trnovec Bartolovečki
tel: 683-060, fax: 683-911
BRUNO ISTER, direktor «Varkoma» d.d.
tel: 212-998, 215-066, fax: 214-290
NEVENKA GRBAC, direktorica «Termoplina» d.d.
tel: 231-444, fax: 232-636

2. UPRAVA DRUŠTVA «ZONA SJEVER» d.o.o.

direktor: dr.sc. Alen Kišić

Djelatnost: M7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

III. DOKUMENTI

Naziv dokumenta
Odjel/Lokacija dokumenta Klasif.
oznaka
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Zone Sjever d.o.o. Internet stranica A
Odluka o određivanju službenika za informiranje Službenik za informiranje B
ODLUKE SKUPŠTINE Službenik za informiranje B
ODLUKE UPRAVE Službenik za informiranje B
OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA Službenik za informiranje B
IZVJEŠĆE O NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2012. Službenik za informiranje B
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU
GFI-POD 2008 Internet stranica A
GFI-POD 2009 Internet stranica A
GFI-POD 2010 Internet stranica A
GFI-POD 2011 Internet stranica A
GFI-POD 2012 Internet stranica A
GFI-POD 2013 Internet stranica A
GFI-POD 2014 Internet stranica A
GFI-POD 2015 Internet stranica A
GFI-POD 2016 Internet stranica A
GFI-POD 2017 Internet stranica A
GFI-POD 2018 Internet stranica A
GFI-POD 2019 Internet stranica A
GFI-POD 2020 Internet stranica A
GFI-POD 2021 Internet stranica A
GFI-POD 2022 Internet stranica A
REVIZORSKA IZVJEŠĆA
Revizorsko izvješće za 2008. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2009. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2010. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2011. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2012. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2013. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2014. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2015. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2016. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2017. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2018. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2019. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2020. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2021. Internet stranica A
Revizorsko izvješće za 2022. Internet stranica A
INFORMACIJE O IZVORIMA FINANCIRANJA
Izvori financiranja Internet stranica A
SPONZORSTVA I DONACIJE
Sponzorstva i donacije 2011. – 2015. Internet stranica A
Sponzorstva i donacije 2018. – 2020. Internet stranica A
IZVJEŠĆA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješće za 2016. Internet stranica A
Izvješće za 2020. Internet stranica A
Izvješće za 2021. Internet stranica A
Izvješće za 2022. Internet stranica A
Izvješće za 2023. Internet stranica A
IZVJEŠĆA O RADU
Izvješće o radu 2014. Internet stranica A
Izvješće o radu 2015. Internet stranica A
Izvješće o radu 2016. Internet stranica A
Izvješće o radu 2017. Internet stranica A
Izvješće o radu 2018. Internet stranica A
Izvješće o radu 2019. Internet stranica A
Izvješće o radu 2020. Internet stranica A
Izvješće o radu 2021. Internet stranica A
Izvješće o radu 2022. Internet stranica A
Skip to content