77_11

HRVATSKI SABOR

1631

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/126

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

(2) Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te kaznene odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se kad je dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) »Korisnik prava na informaciju« (u daljnjem tekstu: korisnik) je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.«.

U točki 2. iza riječi: »ovlasti,« dodaju se riječi: »pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3) »Informacija« je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti.«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sve informacije dostupne su svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

(3) Tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojit će katalog informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 4.

Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi: »PRAVODOBNOST, POTPUNOST I TOČNOST INFORMACIJE«.

U članku 5. iza riječi: »biti« dodaje se riječ: »pravodobna,«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. briše se.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela javne vlasti uskratit će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

(2) Tijela javne vlasti uskratit će pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

2) onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

(3) Tijela javne vlasti uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

(4) Iznimno, tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu omogućit će pristup informaciji iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

(5) Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 2. točki 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

(6) Ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

(7) Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u ovom članku prema kojima tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.«.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

(2) Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.«.

Članak 9.

U članku 11. stavak 5. briše se.

Članak 10.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:

1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,

2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,

3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 15. mijenja se i glasi: »RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU«.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu:

1) kad omogućuje pristup informaciji,

2) ako je pristup istoj informaciji već omogućen istom podnositelju zahtjeva u roku od 60 dana koji je prethodio podnošenju novog zahtjeva,

3) ako je informacija objavljena,

4) ako je dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa.

(2) O postojanju razloga koji su utvrđeni stavkom 1. točkom 2., 3. i 4. ovoga članka tijelo javne vlasti obvezno je bez odgode obavijestiti podnositelja zahtjeva pisanim putem.

(3) Tijelo javne vlasti prvostupanjskim rješenjem će odbiti zahtjev:

1) ako se ispune uvjeti za odbijanje propisani u članku 8. ovoga Zakona,

2) ako tijelo javne vlasti ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire te nema saznanja gdje se informacija nalazi,

3) ako utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije iz članka 16. ovoga Zakona,

4) ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 1. riječi: »na osnovi dokaza kojima raspolaže« brišu se, a iza riječi: »dopunu« briše se točka i dodaju se riječi: »u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za ispravak, odnosno dopunu informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.«.

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv prvostupanjskog rješenja podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(2) Podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu, odnosno tužbom pokrenuti upravni spor i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

(3) O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja kao drugostupanjsko tijelo odlučuje neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

(4) Drugostupanjsko tijelo dužno je rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranki što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

(5) Iznimno, kad drugostupanjsko tijelo u postupku rješavanja po žalbi treba provesti i postupak iz članka 8. stavka 4. ovoga Zakona, rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

(6) Tijela javne vlasti dužna su drugostupanjskom tijelu u postupku po žalbi o uskrati informacija iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona, te ako se radi o podacima zaštićenim zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, omogućiti uvid u informacije koje su predmet postupka. Kad utvrdi da je žalba osnovana, drugostupanjsko tijelo će rješenjem narediti tijelu javne vlasti da korisniku omogući slobodan pristup informaciji.

(7) Protiv rješenja drugostupanjskog tijela žalba nije dopuštena, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor. Postupak po tužbi je hitan.

(8) Protiv rješenja Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske i Glavnog državnog odvjetnika ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, o čemu Upravni sud Republike Hrvatske obavještava neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

(9) U postupku po tužbi u upravnom sporu o uskrati informacija, sukladno članku 8. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, tijela javne vlast dužna su Upravnom sudu Republike Hrvatske omogućiti uvid u informacije koje su predmet postupka. Upravni sud Republike Hrvatske ovlašten je u upravnom sporu ispitati pravilnost primjene postupka propisanog člankom 8. stavkom 4. ovoga Zakona i ocijeniti je li pristup traženoj informaciji u interesu javnosti i nužan za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjeran cilju koji treba postići.«.

Članak 14.

Iza članka 17. dodaju se naslov i članak 17.a koji glase:

»NEOVISNO TIJELO ZA ZAŠTITU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 17.a

Neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, osim poslova drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama, obavlja sljedeće poslove:

– izvještava nadležna središnja tijela državne uprave o poštivanju obveza tijela javne vlasti propisanih ovim Zakonom,

– predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ovoga Zakona,

– daje inicijative za donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama,

– izvješćuje o pravima korisnika na pristup informacijama uređenim ovim Zakonom,

– obavlja i druge poslove propisane ovim i drugim zakonima.«.

Članak 15.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti.

(2) Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije sukladno članku 10. ovoga Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

(3) Kriterije za određivanje visine naknade iz stavka 2. ovoga članka propisat će neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

(4) Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. ovoga članka prihodi su tijela javne vlasti.«.

Članak 16.

U članku 20. stavku 1. točki 4. iza riječi: »nabave« dodaju se riječi: »te izvršavanju ugovora«.

Članak 17.

U članku 22. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 18.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona provodi neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.«.

Članak 19.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Sva tijela javne vlasti dužna su surađivati s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama te mu dostaviti izvješće o provedbi ovoga Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja.

(2) Izvješće sadrži podatke o:

1) broju zaprimljenih zahtjeva za informacije,

2) broju usvojenih zahtjeva,

3) broju izdanih obavijesti, sukladno članku 15. stavku 2. ovoga Zakona,

4) broju odbijenih zahtjeva i razlozima odbijanja,

5) broju odbijenih zahtjeva s razlozima odbijanja, sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Zakona,

6) broju odbačenih zahtjeva i razlozima odbacivanja,

7) broju ustupljenih zahtjeva,

8) broju zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije,

9) broju usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije,

10) broju odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije,

11) broju odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije,

12) broju zahtjeva riješenih u roku,

13) broju zahtjeva riješenih izvan roka,

14) broju neriješenih zahtjeva,

15) broju izjavljenih žalbi,

16) broju usvojenih žalbi,

17) broju odbijenih žalbi,

18) broju odbačenih žalbi,

19) broju podnesenih tužbi,

20) visini ostvarene naknade iz članka 19. ovoga Zakona,

21) informacijama koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. ovoga Zakona i

22) obrazloženju i ocjeni postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih podataka.

(3) Tijela javne vlasti dužna su uz podatke iz stavka 2. ovoga članka dostaviti preslike rješenja protiv kojih je pokrenut upravni spor i odluka Upravnog suda Republike Hrvatske.

(4) Neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi ovoga Zakona najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.

(5) Uz izvješće iz stavka 4. ovoga članka neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama može podnositi Hrvatskom saboru i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno.«.

Članak 20.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti koja posebnom odlukom ne ustroji katalog informacija, odnosno koja ne dostavi godišnje izvješće o provedbi Zakona u propisanom roku i sadržaju.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama obavlja Agencija za zaštitu osobnih podataka.

(2) Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona Agencija za zaštitu osobnih podataka donijet će u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) S obavljanjem ostalih poslova utvrđenih ovim Zakonom Agencija za zaštitu osobnih podataka započet će 2. siječnja 2011.

(4) Potreban broj zaposlenih za obavljanje povjerenih poslova u prvoj godini djelovanja osigurat će se premještajem raspoloživih službenika koji obavljaju poslove rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama na temelju sporazuma sukladno zakonu.

Članak 22.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03.).

Članak 23.

U cijelom tekstu Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03.) riječ: »ovlaštenik« zamjenjuje se riječju: »korisnik« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 144/10.).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/11-01/04

Zagreb, 27. svibnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

Skip to content