Natječaj – građevinsko zemljište 11.7.2017.

Attachments

ZONA SJEVER d.o.o.
GOSPODARSKA 1, TRNOVEC, 42 202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Trnovec, 11. srpanj 2017. godine
Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke broj 14/2017 od 12.05.2017. Uprava društva „Zona Sjever“ d.o.o. objavljuje:

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine

1. Prodavatelj je trgovačko društvo „Zona Sjever“ d.o.o. Trnovec, Gospodarska 1, 42202 Trnovec Bartolovečki, OIB: 99681874173.
2. Predmet prodaje- neizgrađeno građevinsko zemljište na području „Zone Sjever“ u Trnovcu č.k.br. 671/1 upisane u zk.ul. 3441 k.o. Trnovec Bartolovečki veličine 2784 m². Kartografski prikaz parcele, njezin položaj i osnovne karakteristike može se dobiti na uvid kod prodavatelja.
3. Namjena predmeta prodaje – za gradnju parkirališta uz zadovoljavanje ekoloških uvjeta.
4. U natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih djelatnosti. Ponuditelji sudjeluju u natječaju podnošenjem pisane prijave – ponude koja mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
4.1. Podatke o ponuditelju (naziv i adresu za pravne ili ime i prezime za fizičke osobe, sjedište ili prebivalište, OIB) te ponuđenu cijenu za kupnju nekretnine izraženu u EUR,
4.2. original ili presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 3 mjeseca od objave natječaja,
4.3. original ili presliku potvrde Porezne uprave da Ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 15 dana,
4.4. dokaze o financijskoj sposobnosti (informacija o bonitetu BON-1, informacija o solventnosti BON-2) izvornik ili preslika ne stariju od 30 dana,
5. Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina iz ovog javnog natječaja je do 18. srpnja 2017. godine do 12.00 sati.
6. Početna cijena građevinskog zemljišta iznosi 22.405,00 EUR. Porez na promet nekretnina snosi Kupac.
7. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda za kupnju, Povjerenstvo za provedbu natječaja provesti će postupak otvaranja pristiglih ponuda te utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju predmeta prodaje iz ovog Natječaja. Postupak otvaranja pristiglih ponuda neće biti javan, a provesti će se 18. srpnja 2017. godine u 13.00 sati na adresi sjedišta Prodavatelja.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će se nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, a s odabranim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o kupoprodaju najkasnije u roku od 8 dana.
8. Ponuditelji koji će sudjelovati u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem obaviješteni o donesenoj Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
9. Ponude se dostavljaju na adresu: „Zona Sjever“ d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42202 Trnovec Bartolovečki s naznakom na omotnici „ZA NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINE-NE OTVARAJ”. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici, poštom ili osobno.
10. Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirani mogu zatražiti objašnjenje ili informaciju na tel.br.: 042/492-024 svakog radnog dana od 7 do 15 sati.
11. Prodavatelj pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično bez davanja posebnog obrazloženja. Prodavatelj također zadržava pravo poništenja ili izmjene Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine koje je predmet ovog Natječaja ukoliko tijekom provođenja postupka, pa sve do okončanja istog, nastupe okolnosti koje zahtijevaju takvu izmjenu ili poništenje.

Skip to content