Javni natječaj – prodaja službenog automobila CITROEN

Attachments

Na temelju Odluke br. 26/2018,Uprave Zone Sjever d.o.o. o prodaji službenog vozila – osobnog automobila,od 12.6.2018. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila u vlasništvu Zone Sjever
– CITROEN C5 BREAK 2.2. HDI –

1) PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu Zone Sjever d.o.o., kako slijedi:
Vrsta vozila: M1- osobni automobil
Marka vozila, tip i model vozila: CITROEN C5, SX 2.2 HDI BREAK
Broj šasije: VF7DE4HXE76423602
Oblik karoserije: Zatvoreni
Snaga motora: 98 kW
Vrsta motora: Diesel-Euro III
Radni obujam motora: 2178 cm3
Godina proizvodnje: 2003.
Proizvođač: Citroen
Država proizvodnje: Francuska
Boja vozila: Plava – s efektom
Datum prve registracije: 16.07.2003. godine
Mjesta za sjedenje: 5
Valjanost registracije: registriran do 03.srpnja 2018. godine
Broj prijeđenih kilometara: 211824 km

2) POČETNA CIJENA
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 20.613,00 kuna (slovima: dvadesettisućašestotrinaestkuna), sukladno procjeni vijednosti vozila broj 7/P-2018 od 30.04.2018.g. izrađenoj od Hrvatski Autoklub, Temeljni autoklub „Varaždin“).
3) NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 1.000,00 kuna u korist računa Zone Sjever d.o.o. (IBAN: HR92 2489 0041 1200 0698 6 J&T Banka d.d., model: HR00, poziv na broj: 1000-OIB, opis plaćanja: ime i prezime/naziv tvrtke – jamčevina).
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana proteka roka za dostavu ponuda. Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje se naknadne prigovore kupca.
Vozilo se može pregledati radnim danom od 8.00 do 13.00 sati na adresi: Zona Sjever d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42202 Trnovec Bartolovečki, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz obveznu prethodnu najavu na broj mobitela: 099/2492-024 (Krunoslav Jambrešić).
Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene, snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.
4) SADRŽAJ PONUDE
• Pisana ponuda mora sadržavati:
• ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresu, e-mail i kontakt broj
• presliku osobne iskaznice ili presliku izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra
• dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu,
• broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ukoliko ponuda ne bude odabrana
• ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila.
5) DOSTAVLJANJE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je 19. lipnja 2018. godine.
Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Zona Sjever d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42202 Trnovec Bartolovečki, s naznakom: „Natječaj za prodaju službenog vozila – NE OTVARAJ“.
Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 20. lipnja 2018. godine u prostorijama Zone Sjever d.o.o. s početkom u 09,00 sati.
6) ODABIR PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom 3. ovog natječaja.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.
7) OSTALE NAPOMENE
Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s Zonom Sjever d.o.o. te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Kupoprodaja vozila će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.
Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja poništi ovaj natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Takva odluka je konačna.
Sve informacije o predmetu natječaja mogu se dobiti radnim danom na mobitel: 099/2492-024 (Krunoslav Jambrešić).
Ovaj natječaj objavit će se na web stranici (www.zona-sjever.hr) i na oglasnoj ploči Zone Sjever d.o.o.

Skip to content