Javni natječaj – 19.11.2019. – Zakup ugostiteljskog objekta

Attachments

ZONA SJEVER d.o.o.
GOSPODARSKA 1, TRNOVEC
42 202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Trnovec, 19.11.2019.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/2011) i Odluke broj 36/2019 o davanju u zakup ugostiteljskog prostora u vlasništvu društva Uprava društva objavljuje:

NATJEČAJ
za davanje u zakup ugostiteljskog prostora


1. Naziv zakupodavca: „Zona Sjever“ d.o.o.
Gospodarska 1,Trnovec, 42 202 Trnovec Bartolovečki
Tel: 042/492-022, Fax: 042/492-027 OIB: 99681874173
2. Predmet zakupa: UGOSTITELJSKI PROSTOR U PRIZEMLJU POSLOVNO-UPRAVNE ZGRADE ZONE SJEVER d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42 202 Trnovec Bartolovečki


Adresa i položaj:
Poslovno upravna zgrada Zone Sjever, Gospodarska 1, 42202 Trnovec Bartolovečki – prizemlje


Površina: 
Prostor za ugostiteljsku djelatnost i pomoćna prostorija: 95,46 m²
Sanitarne prostorije: 21,86 m²
Spremište: 3,50 m²
Vanjska terasa: 49,44 m²
Ukupno: 170,26 m²


Početna mjesečna zakupnina bez PDV-a:
4.800,00 kuna


Navedeni prostor daje se u zakup kao cjelina, s pripadajućim inventarom i opremom.
Početni iznos zakupnine za navedeni prostor utvrđen je Odlukom broj 368/2019 o davanju u zakup ugostiteljskog prostora u vlasništvu Društva od 19.11.2019. godine.


3. Prostor se daje u zakup isključivo za ugostiteljsku djelatnost.
4. U zakupninu nisu uključeni troškovi utrošene električne energije, odvoza komunalnog otpada, telefona, čišćenja i održavanja prostora. Navedene troškove zakupoprimac snosi samostalno.
5. Prostor se daje u zakup  u viđenom stanju na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja.
6. U natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području RH koje nemaju dugovanja prema Zoni Sjever d.o.o.
Pisane prijave za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:
6.1. Podatke o Ponuditelju (naziv i adresu za pravne ili ime i prezime za fizičke osobe, sjedište ili prebivalište, OIB) kratak opis svih djelatnosti s kojima se bavi te podatak od kada se bavi ugostiteljskom djelatnošću, te podatak o godišnjim prihodima od ugostiteljske djelatnosti u 2017., i 2018. godini.
6.2. original ili presliku izvoda iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja,
6.3. original ili presliku potvrde Porezne uprave da Ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana,
6.4. dokaz o platežnoj sposobnosti (BON-1, BON-2) izvornik ili preslika ne stariji od 30 dana,
6.5. izjavu Ponuditelja da prihvaća uvjete natječaja.
7. Cijena ponude:
Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Ponuda mora sadržavati iznos ukupne mjesečne zakupnine bez PDV-a za ponuđeni ugostiteljski prostor. Ponude ispod početne mjesečne zakupnine, neće se razmatrati.
8. Rok i način plaćanja: zakupnina se plaća mjesečno, do 15.-tog po proteku mjeseca na transakcijski račun zakupodavca.
9. Rok valjanosti ponude: – 30 dana od dana otvaranja ponude.
10. Kriterij odabira ponude:- kriterij odabira najpovoljnije ponude je najpovoljnija ponuda. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog Natječaja sadrži i najveći iznos mjesečne zakupnine. U slučaju da dva najpovoljnija ponuditelja imaju isti iznos ponuđene zakupnine, prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ima viši godišnji prihod od ugostiteljske djelatnosti.
11. Adresa za dostavu ponude: – ponuda se šalje na adresu: „Zona Sjever“ d.o.o., Gospodarska 1, Trnovec, 42 202 Trnovec Bartolovečki
s naznakom na omotnici „PONUDA ZA ZAKUP UGOSTITELJSKOG PROSTORA“
– NE OTVARATI –
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici, poštom ili osobno.
12. Rok za dostavu ponude: – rok za dostavu ponude je 26.11.2019. do 11.00 sati.
Ponude se neće otvarati javno. Odabir ponuda obavit će Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude 26.11.2019. u 13.00 sati, a o rezultatima izbora i odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja bit će obaviješteni svi ponuditelji u roku od 7 dana pisanim putem.
13. Za uvid u navedeni prostor ili za dodatne informacije u vezi Natječaja potrebno se najaviti na broj telefona 042/492-023 svakog radnog dana od 9 – 12 sati.
14. Izabrani Ponuđač u obvezi je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o odabiru. Pri potpisivanju ugovora izabrani Ponuditelj se obvezuje položiti bjanko zadužnicu na 50.000,00 kn kao osiguranje plaćanja i urednog izvršenja obveza preuzetih ugovorom.
15. „Zona Sjever“ d.o.o. pridržava pravo da navedeni prostor iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup te da poništi ovaj Natječaj u cijelosti.

Attachments

Skip to content